Schedule

All months

Season Month
Team
Thursday, November 25 d.
84-70
57-83
69-61
66-69
78-69
101-100
72-62
74-76
Friday, November 26 d.
88-83
92-78
89-69   stat »
75-81   stat »
65-94   stat »
77-79   stat »
97-90   stat »
73-67   stat »
Sunday, November 28 d.
73-69   stat »
77-67
84-67
77-71
69-79
94-89   stat »
69-72
Monday, November 29 d.
66-74   stat »
75-85   stat »
82-74   stat »
54-78   stat »
78-61   stat »
89-65   stat »
83-69   stat »
89-61   stat »
75-73   stat »
Thursday, February 24 d.
91-70
80-69
67-83
79-70   stat »
94-56
77-78   stat »
88-74
107-105
Friday, February 25 d.
67-71
72-71
86-76
75-71
64-70
75-63
65-66
Sunday, February 27 d.
56-69
84-88
77-56   stat »
83-80   stat »
65-79
95-87
Monday, February 28 d.
79-83
63-71
67-76
70-68
68-63
98-105
84-80
Thursday, June 30 d.
85-69
57-88
66-59
93-71
97-69
102-59
90-85
Friday, July 1 d.
70-72   stat »
69-68
79-66
70-69
80-44
93-81
67-66
Sunday, July 3 d.
71-85
81-84
60-93
93-83
96-77
79-81
73-74
Monday, July 4 d.
82-76
68-73
72-83   stat »
81-92
62-77
76-73
81-40
Thursday, July 7 d.
76-77
Wednesday, August 24 d.
77-66   stat »
89-97   stat »
78-88   stat »
88-69   stat »
95-60   stat »
87-57
Thursday, August 25 d.
79-73   stat »
111-85   stat »
50-67
100-94   stat »
72-57   stat »
104-83   stat »
Saturday, August 27 d.
79-82   stat »
90-73   stat »
64-86   stat »
96-90   stat »
91-84   stat »
91-88
Sunday, August 28 d.
90-71   stat »
68-76   stat »
80-87   stat »
85-68   stat »
72-79   stat »
83-95
Friday, November 11 d.
62-75
60-80
82-87
56-65
65-90   stat »
86-52
94-80
77-96
68-74
83-78
85-88
84-88
Monday, November 14 d.
79-72
84-85
91-71
81-75
83-69
79-63
56-65   stat »
71-68
77-76
70-72
92-56
84-72
Wednesday, February 22 d.
22:00
Saturday, February 25 d.
22:00